REGULAMIN SKLEPU
ULTRASONOGRAFY24.PLI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu, przyjmującym i realizującym zamówienia, jest IP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy 105 (zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000262609), NIP 772 22 97 668, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Korzystający z usług Sklepu na potrzeby niniejszego Regulaminu zwany jest dalej Zamawiającym lub Kupującym.
 3. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski. W wyjątkowych sytuacjach Sklep może także zrealizować zamówienie spoza terytorium Polski (szczegółowe warunki realizacji po indywidualnych uzgodnieniach).
 4. Kupujący, poprzez złożenie w Sklepie zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał go i zaakceptował jego postanowienia.
 5. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje kształtu itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.
 6. Wszystkie ceny w Sklepie są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 5 poniżej.
 8. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dniem roboczym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy dzień tygodnia z wyłączeniem soboty i niedzieli, jak również z wyłączeniem wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy.


II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienia przez cały rok, przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem przerw, o których Sprzedający poinformuje na stronie internetowej.
 2. Sprzedający realizuje zamówienia na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego na adres e-mail Sprzedającego formularza zamówienia.
 3. Przyjęcie każdego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Jeżeli towar nie jest dostępny Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.
 4. Sprzedający odrzuci zamówienie, jeśli Kupujący niezwłocznie nie dokona przelewu na konto Sprzedającego wymaganej kwoty lub gdy Kupujący nie odbierze przesyłki od Spedytora.
 5. Zmiany cen produktów obowiązujące w Sklepie nie dotyczą zamówień, które zostały już potwierdzone przez Kupującego.
 6. Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT zgodnie z danymi podanymi przez Kupującego w formularzu zamówienia. Faktura VAT nie wymaga podpisu Kupującego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 97 poz. 971).
 7. Termin dostawy zależy od wybranego przez Kupującego sposobu wysyłki. Dla przesyłek kurierskich termin wynosi 1 dzień roboczy od wysyłki a dla przesyłek pocztowych 2 dni robocze od wysyłki. Sprzedający wysyła towar w terminie do 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu na rachunku bankowym Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).
 8. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy Sprzedający rozpatruje w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
 9. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy na konto: 33 1750 1400 0000 0000 1077 7356 w Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
 10. Przy realizacji zamówienia Sprzedający dolicza koszty wysyłki w wysokości:
  • w przypadku płatności przelewem:
  - 12 zł paczkomat
  - 16 zł Poczta Polska kurier
  - 20 zł przesyłka kurierska
  • w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem):
  - 24 zł Poczta Polska kurier
  - 28 zł przesyłka kurierska


III. GWARANCJE

Każdy towar zakupiony w sklepie www.ultrasonografy24.pl jest wolny od wad i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta. Wzór ogólnych warunków gwarancji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.


IV. REKLAMACJE

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bok@ultrasonografy24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • formularz zgłoszenia serwisowego wg załączonych wzorów w zakładce INFORMACJE -> JAK KUPOWAĆ,
  • paragon lub kopię faktury VAT dostarczonych razem z towarem.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


VI. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: IP Polska Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Konsument nie ponosi kosztów:
  1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
   • Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania, lub
   • Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
   • Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub
   • Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
   • Sprzedający nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem ust 4. powyżej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 10. Towar powinien być zwrócony na adres: IP Polska Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105. Wraz ze zwracanym towarem należy zwrócić paragon.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedającym. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.


VII. SPORY

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, składając zamówienie w Sklepie, wyraża bezterminową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji i ewidencji sprzedaży, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833). Zgoda jest dobrowolna, a jednocześnie niezbędna do realizacji zamówienia. Sprzedający nie weryfikuje poprawności danych wprowadzanych przez Kupującego.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 3. Zgoda Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie.
 4. W przypadku uzyskania informacji o bezprawnym charakterze przetwarzania danych lub w wyniku nakazu właściwego organu administracji państwowej Sprzedający niezwłocznie usuwa te dane. Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki usunięcia tych danych, w tym również za brak możliwości dostępu do danych przez właścicieli tych danych.
 5. Administratorem danych jest IP Polska Sp. z o.o.


IX. RODO

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez IP Polska Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów ABC Data. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

IP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222, przy ul. Św. Teresy 105 („My“ lub „IP Polska“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w IP Polska przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków IP Polska przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych ochrony praw IP Polska zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu IP Polska w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług IP Polska (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

IP Polska może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych
w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi IP Polska ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków IP Polska przewidzianych prawem, ochrony praw IP Polska zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu IP Polska w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności IP Polska może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z IP Polska umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ABC Data,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

IP Polska zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez IP Polska i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i IP Polska.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od IP Polska potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. IP Polska dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, IP Polska może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a IP Polska ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, IP Polska wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez IP Polska oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na IP Polska może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Polityka plików “cookies” sklepu ultrasonografy24.pl

 1. Poprzez piki “cookies” (ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę Sklepu internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Ultrasonografy24.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze sklepu ultrasonografy24.pl. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. obsługi logowania i procesu zamówienia.
  2. dopasowania zawartości Sklepu do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik akceptuje użycie plików cookie klikając "Akceptuję", przewijając stronę lub zamykając baner.
 6. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Formularz kontaktowy

 1. Dane zbierane na potrzeby obsługi tych formularzy służą tylko zrealizowaniu usługi - przesłaniu wiadomości do obsługi sklepu. odnośnie formularza kontaktowego serwisowego chyba jednak trzeba będzie dodać, że w przypadku zgłoszenia serwisowego dane przekazywane są do producenta/serwisu.
 2. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia serwisowego dane przekazywane są do producenta/serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych IP Polska S.A, pod adresem 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105, tel. 422960142 lub pod adresem e-mail bok@ultrasonografy24.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Kupującego i Sprzedającego wiążą postanowienia Regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia.
 4. Zastrzeżone nazwy, znaki towarowe, zdjęcia i inne materiały wykorzystane przez Sprzedającego, zostały użyte jedynie do prezentacji oferty handlowej i pozostają własnością ich właścicieli.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu